Vadovo ir įstaigos atsakaita už 2016 metus

 

FORMA PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Sporto skyriaus vedėjo
2016 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 45-7

 

 

 

 

Kauno miesto savivaldybės Biudžetinė įstaiga

Kauno Centro sporto mokykla

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

 

 

 

2016 METŲ MOKYKLOS VADOVO (MOKYKLOS VEIKLOS) ATASKAITA

(ataskaitiniai metai)

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1.1. Įstaigos juridinis adresas Miško g.3, LT-44321 Kaunas

1.2. Telefono Nr. (37) 422 352

1.3. El. pašto adresas    kcsm@takas.lt

1.4. Interneto svetainė   www.kcsm.lt

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS

2.1. Įstaigos veiklos tikslas(-ai)  – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenėje, padėti tenkinti pažinimu ir saviraiškos poreikius, siekiant maksimalių rezultatų;

2.1.1 Užtikrinam mokykloje vykdomų bendrosios veiklos srities funkcijų atlikimo kokybę bei sklandų procesų funkcionavimą.

2.2 Įstaigos veiklos pobūdis – neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo, Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo veikla.

2.2.1. Įgyvendinama neformaliojo sportinio ugdymo programas, užtikrina neformaliojo švietimo kokybę;

2.2.2. Vykdom talentingų sportininkų paiešką ir organizuojam jų sportinio rengimo procesą pagal formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas atskirose sporto šakose (meninė gimnastika, sportinė gimnastika, aerobinė gimnastika, sportiniai šokiai, plaukimas, neįgaliųjų sportas, tinklinis)

2.2.3. vykdom sportines varžybas, dalyvaujam varžybose, organizuojam sporto ir sporto visiems renginius ir pratybas

2.2.4. rengiam ir vykdom mokomąsias treniruočių stovyklas, vasaros poilsio ir sporto stovyklas, mokomąsias dienines stovyklas  vasaros laiku. Esame partneriais kitų įstaigų programose.

2.2.5. sudarom sąlygas mokyklai funkcionuoti – užtikrindami sanitarijos, techninius priešgaisrinės ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus

2.2.6. organizuojam mokyklos biudžeto programų rengimą ir vykdymą.

2.2.7. sudarom mokyklos sporto renginių organizavimo išlaidų sąmatas, kontroliuojam numatytų lėšų panaudojimą,

2.2.8. bendradarbiaujam su švietimo, kultūros, sporto ir kitomis organizacijomis,

2.2.9. komplektuojam mokomąsias grupes savininko nustatyta tvarka,

2.2.10. kontroliuojam ir koordinuojam mokyklos trenerių ir kitų darbuotojų darbą,

2.2.11. užtikrinam mokyklos turto apskaitą, priežiūrą ir tinkamą naudojimą,

2.2.12. kompetencijos ribose, teikiama informacija apie mokyklos veiklą kitoms įstaigoms ir organizacijoms, žiniasklaidai,

2.2.13. teikiame paslaugas ir renkame mokesčius už sporto mokymą pagal Tarybos nustatytus įkainius,

2.214. išduodam sporto mokyklos lankymą ir pasiekimus įteisinančius dokumentus.

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKAS, ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO METAI

3.1. Įstaigos savininkas  Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas 111106319

3.2. Įstaigos įsteigimo metai 1973-01-09, 2002-04-16 mokyklai suteiktas Kauno Centro sporto mokyklos pavadinimas

V SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  STRUKTŪROS SCHEMA

 

5.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus

1 lentelė

Etatų skaičius

Trenerių skaičius

Administracija (direktorius ir pavaduotojai)

Kiti pedagoginiai darbuotojai (padalinių vadovai, specialistai,  kt.)

Kiti specialistai -(pagalbinis/

techninis  personalas)

Laisvi etatai

Iš viso etatų (pagal

etatų sąrašą ataskaitiniais metais)

Sporto treneris

Lietuvos sporto

treneris

Nacionalinis sporto treneris

Tarptautinės kategorijos treneris

Treneriai, neturintys kategorijos

Iš viso trenerių

 

3

14,25

31,75

5

54

16

23

3

1

7

50

 

5.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema

Pridedama: Kauno Centro sporto mokyklos struktūra, 1 lapas

5.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį (nurodyti kas, kada, kokios įstaigos organizuotoje  ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose) dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo(-ų)  Nr. ir data):

KAUNO CENTRO SPORTO MOKYKLOS DARBUOTOJAI,

2016 METAIS TOBULINĘ SAVO KVALIFIKACIJĄ IR GEBĖJIMUS

 

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Vykdanti

organizacija

Valandų skaičius

Dalyvio pavardė, pažymėjimo Nr.

      1.

Treniruočių diena

„Sporto iššūkis. Kaunas 2016″

2016 01 15 Kauno sporto halė

7

Inga Pravdinskienė Nėra Nr.

      2.

Atletinis sportininkų rengimas: treniruočių valdymas, mityba, psichologija 2016 01 15 Lietuvos sporto universitetas

8

Eglė Černeckytė Nr. 3884

      3.

Radiologijos mokslo teorija ir praktika 2016 01 19 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

4

Dalia Dulinskienė Nr. PS-10-270

      4.

Treniruočių diena

„Sporto iššūkis.
Kaunas 2016

2016 01 23 S. Dariaus ir

S. Girėno sporto centras

7

Indrė Matakė

Inga pravdinskienė

Sertifikatas

sertifikatas

      5.

Jaunųjų krepšininkų technikos mokymas 2016 01 25 Lietuvos sporto universitetas

8

Algirdas Jurkša Nr. 4067

      6.

7 žingsniai efektyvios asmenybės link 2016 02 10 Tęstinių mokymų centras

3,5

Algirdas Karalius Nr. 2016/ TMC095

3,5

Olga Bulatovienė Nr. 2016/ TMC097

3,5

Rita Naujokienė Nr.2016/

TMC 094

3,5

Saulė Malinauskienė Nr.2016/

TMC 096

      7.

Įstaigų ir įmonių dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas 2016 02 11 Dorevi

6

Zita Petrauskienė Nr. DRV 8174

      8.

Praktinis seminaras: „Funkcinės treniruotės“ 2016 02 16 Fitness factory

8

Vilma Kučiakienė Nėra Nr.

      9.

Z kartos mokymas ir ugdymas 2016 02 18 Panevėžio rajono švietimo centras

6

Rimgaudas Ungurys Nr. 540
10. Treniruotės proceso valdymas: mitybos įtaka sportui ir sveikatai; fizinė ir emocinė sveikata bei jos atstatymas; neįgaliųjų sportas, vaikų fizinis aktyvumas 2016 02 26-28 Lietuvos sporto universitetas

2

Vanda Rybelytė Nėra Nr.

  11.

Olimpinio švietimo kongresas 2016 2016 03 03 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Asta Šimbelienė Nr. LD-0320

6

Rasa Baltramaitienė Nr. LD-0501

6

Gitana Kymantienė Nr. LD-0394

6

Rytis Simonavičius Nr. LD-0539

6

Eglė Černeckytė Nr. LD-0375

6

Rita Simonavičienė Nr. LD-0533

6

Kristina Urbanavičienė Nr. LD-0451

6

Violeta Šestakovienė Nr. LD-0583

6

Oksana Smirnovienė Nr. LD-0491

6

Edita Simonavičienė Nr. LD-0369

6

Vijola Montvilienė Nr. LD-0610

6

Birutė Statkevičienė Nr. LD-0337

6

Renata Rutkauskaitė Nr. LD-0522

6

Zita Kliukevičienė Nr. LD-0597

  12.

Įtampą mažinančių ir emocijas reguliuojančių pratimų technologijos 2016 03 04 Lietuvos sporto universitetas

8

Rasa Baltramaitienė Nr. 4291

  13.

Mokytojo ir mokinio bendravimas: kas mums padeda „susikalbėti“? 2016 03 04 Vytauto Didžiojo universitetas

4

Edita Simonavičienė Nr. VDU-16243

  14.

Mano mokykla laiko ženkluose 2016 03 09 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Daiva Jasiulionienė Nr. LD-0643
15. Sporto rekordų diena 2016 03 10 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Jurgita Juškienė Nr. PA-258
16. Konferencijoje „Mens sana in corpore sano“ skaitė pranešimą „Kosto Labanausko ir Lietuvos plaukimo sporto, plaukimo kaip sveikatinimo priemonės sąsajos“ 2016 03 17 Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Birutė Statkevičienė Skaitė pranešimą

  17.

Fizinis aktyvumas, bendradarbiavimo galimybės 2016 03 21 Kauno rajono švietimo centras

6

Oksana Smirnovienė Nr. 95262

  18.

Laimėjimų (sėkmės) motyvacijos teorijos 2016 03 24 Lietuvos sporto federacijų sąjunga

6

Rytis Simonavičius Nr. TR-17

6

Eglė Černeckytė Nr. TR-19

6

Rita Simonavičienė Nr. TR-18

6

Laurita Klikodujeva Nr.TR-16

6

Vida Makauskienė Nr. TR-07

6

Jurgita Juškienė Nr. TR-08

  19.

Vadovavimas žmonėms, sėkmingi susirinkimai panaudojant sociokratijos principus 2016 04 05 Švietimo vadovų mokykla

6

Saulė Malinauskienė Nr.SCI16/0477

  20.

Pagrindiniai efektyvaus vadovavimo principai 2016 04 07 Tęstinių mokymų centras

3

Rita Naujokienė Nr.2016/

TMC134

21.            S

Skolų išieškojimas be papildomų sąnaudų iš juridinių ir fizinių asmenų 2016 04 15 Skolų išieškojimo tarnyba.

Nr.16-4-15/6

6

Algirdas Karalius

Saulė Malinauskienė

Nr.16-04-15/6

 

Nr.16-04-15/5

  22.

Teisinės priemonės savitai mokyklai kurti 2016 04 15 Švietimo vadovų mokykla

6

Saulė Malinauskienė Nr.SCI16/0520

  23.

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis 2016 04 19 – 05 12 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

40

Rimgaudas Ungurys Nr. VK-462

  24.

Atvirojo ir e. mokymosi kursų projektavimas ir diegimas 2016 04 19 -06 07 LieDM konsorciumas ir Vilniaus Universiteto Elektroninių studijų egzaminavimo centras

50

Birutė Statkevičienė Nėra Nr.

  25.

Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu)“ 2016 04 21 -05 10 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

40

Rimgaudas Ungurys Nr. 0446

  26.

Pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų įvertinimas ir korekcija reabilitacijoje 2016 04 21 Lietuvos sporto universitetas

8

Rita Jakucevičienė Nr. 4421

  27.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir veiklos vertinimas 2016 04 22 Švietimo vadovų mokykla

6

Saulė Malinauskienė Nr.SC16/0566

  28.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa 2016 04 25 -05 04 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

60

Rimgaudas Ungurys Nr. LD-0844

  29.

Sėkminga kūno kultūros pamoka 2016 04 27 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Jolita Virbickienė Nr. LD-0787

6

Vijola Montvilienė Nr. LD-0786

6

Jurgita Juškienė Nr. LD-0785

6

Daiva Jasiulionienė Nr. LD-0788

6

Laurita Klikodujeva  

  30.

Įvairios naujos idėjos ir aktualijos sporto moksle 2016 04 27-29 Lietuvos sporto universitetas

8

Birutė Statkevičienė Nėra Nr.

Sertifikatas

  31.

Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo 2016 05 03 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Oksana Smirnovienė Nr. 0621

  32.

Europos diena su kamuoliu: kamuolys kaip universali fizinio ugdymo ir sveikatingumo priemonė – praktinis ir teorinis aspektas 2016 05 05 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Jolita Kontvainienė Nr. LD-0857

8

Edita Simonavičienė Nr. LD-0865

8

Jolita Virbickienė Nr. LD-0849

8

Vijola Montvilienė Nr. LD-0848

8

Jurgita Juškienė Nr. LD-0855

  33.

Manipuliacijos sporto varžybomis 2016 05 06 Sportininkų mokymų centras

5

Rita Naujokienė Nėra Nr.

  34.

Pedagogo profesinis tobulėjimas 2016 05 07 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Svetlana Gurejeva Nr. AA-1204

  35.

Pasidalintos lyderystės mokykloje diegimo galimybės ir reikalingos sąlygos 2016 05 12 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Aurelija Talačkienė

 

Nr. VB-0725

8

Aušra Stanevičienė Nr. VB-0721

  36.

Prasmingo skaitymo kelių beieškant 2016 05 12 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Daiva Jasiulionienė Nr. RG-0054

  37.

Socialinio ir emocinio ugdymo svarba visuminiam vaiko ugdymui mokykloje 2016 05 13 Lions Quest

6

Rytis Simonavičius Nėra Nr.

6

Rita Simonavičienė Nėra Nr.

6

Aušra Stanevičienė Nėra Nr.

  38.

Naujojo pasaulio etiketas. Elgesio, kaip komunikacinės priemonės, svarba 2016 05 17 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Kristina Urbanavičienė Nr. LD-0959

8

Violeta Šestakovienė Nr. LD-0947

  39.

Į pagalbą pedagogui išlaikyti gerą savijautą, fizinę ir psichinę sveikatą 2016 05 19 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

12

Rasa Baltramaitienė Nr. AA-1220

12

Gitana Kymantienė Nr. AA-1219

12

Svetlana Gurejeva Nr. AA-1221

  40.

Tarptautinių projektų įtaka ugdymo(si) turiniui. Erasmus + projekto „Kultūrų traukinys“ intelektinio produkto-edukacinio žaidimo „Visi kartu“ – pristatymas 2016 06 16 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 8 Jolita Kontvainienė Nr. TI-1032

  41.

IFBB bodyfitness athlete Renata Marcinkutė 2016 06 18 Power team

Indrė Matakė Nėra Nr.

  42.

 

Vaikų mokymo plaukti projekto trenerių seminaras 2016 06 21-21 Lietuvos plaukimo federacija

12

Vilma Miniauskienė Nr. PM-025

12

Asta Šimbelienė Nr. PM-023

12

Asta Budrienė Nr. PM-026

12

Indrė Matakė Nr. PM-024

12

Vanda Rybelytė Nr. PM-028

12

Daiva Krašauskienė Nr. PM-027

12

Saulė Malinauskienė Nr.PM-018

12

Algirdas Karalius Nr.PM-019

  43.

Individualus ir grupinis žaidėjų rengimas 2016 07 15-17 Lietuvos sporto universitetas

24

Algirdas Jurkša Nr. 5227

  44.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vasaros stovyklos organizavimo modeliai 2016 08 13 RIUKKPA

18

Laurita Klikodujeva Nr. S-3-9

  45.

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus Lietuvos vaikų fizinio pajėgumo matavimo metodika 2016 08 22 Lietuvos sporto universitetas

6

Rūta Skorupskienė

Laurita Klikodujeva

Nr. 5292

Nr. 5291

  46.

Fizinis aktyvumas ir sveikatingumas: iššūkiai ir naujos perspektyvos 2016 08 24-27 Lietuvos sporto universitetas

8

Birutė Statkevičienė sertifikatas

  47.

Grupinės programos/ funkcinė treniruotė 2016 08 27 Fitness factory

4

Vilma Kučiakienė Nėra Nr.

  48.

Akademinės leidybos seminaras 2016 09 20 ,:enago academy

Birutė Statkevičienė Nėra Nr.

  49.

Bausmės ir jų taikymas praktikoje 2016 09 21 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Zita Kliukevičienė Nr. AA-1629

  50.

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas 2016 09 23 Lietuvos viešojo administravimo institutas

6

Saulė Malinauskienė 2016-09-23/R-50313

  51.

Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimus 2016 09 26 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Birutė Statkevičienė Nr. VS-1640

  52.

Psichologini pasirengimas ekstremalioms situacijoms 2016 09 28 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Kristina Urbanavičienė Nr. BA-1673

  53.

Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai 2016 10 06 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

6

Birutė Statkevičienė Nr. PS-10-197-91406

  54.

IKT taikymas kūno kultūros pamokose 2016-10-08 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

6

Karolis Palaima Nr. 2736

6

Rimgaudas Augūnas Nr. 2752

  55.

Lenkijos sporto politika, sistemos ypatumai, sporto įstaigų, klubų patirtis 2016 10 10-14 Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija   Saulė Malinauskienė  

  56.

Mokyklos fizinio aktyvumo politika: iššūkiai ir galimybės 2016 10 11 Lietuvos sporto universitetas

2

Jolita Kontvainienė Nr. 6608

2

Rūta Skorupskienė Nr. 6685

2

Jolita Virbickienė Nr. 6618

2

Daiva Jasiulionienė Nr. 6677

2

Oksana Smirnovienė Nr. 6629

2

Edita Simonavičienė Nr. 6614

2

Vijola Montvilienė Nr. 6617

2

Vida Makauskienė Nr. 6686

2

Jurgita Juškienė Nr. 6682

2

Daiva Krašauskienė Nr. 6774

2

Jūratė Statkevičienė Nr. 6721

  57.

Ugdymas per sportą – galimybės ir patirtys 2016 10 13 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

6

Karolis Palaima Nr. M2-12176

6

Rimgaudas Augūnas Nr. M2-12175

  58.

Mokėsi pagal vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programą.

Atestuota saugos ir sveikatos klausimais

2016 10 18 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Olga Bulatovienė Nr. 2800

6

Rita Naujokienė Nr. 2801

  59.

Jaunimo patriotiškumo skatinimas ir žalingų įpročių prevencija, vykdant sporto ir sveikatingumo renginius 2016 10 21 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Jolita Virbickienė Nr. LD-1039

8

Vijola Montvilienė Nr. LD-1038

8

Jurgita Juškienė Nr. LD-1037

8

Jūratė Statkevičienė Nr. LD-1053

8

Jolita Kontvainienė Nr. LD-1089

  60.

Sporto teisėjų socialinė reikšmė ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje 2016 10 22 Lietuvos tinklinio federacija

8

Vida Makauskienė Nr. 16-7

8

Jolita Virbickienė Nr. 16-4

8

Vijola Montvilienė Nr. 16-5

8

Jurgita Juškienė Nr. 16-6

8

Daiva jasiulionienė Nr. 16-8

  61.

Personalo valdymo psichologiniai aspektai 2016 10 26 Administracijos darbuotojų asociacija

7

Rita Naujokienė Nr. 9385

  62.

Dokumentų valdymo naujovės su
R. Grigoniene
2016 11 09 Administracijos darbuotojų asociacija

6

Zita Petrauskienė Nr. 9553

  63.

Paauglystės iššūkiai: kaip gyventi su dygliuotu „Ežiuku“? 2016 11 09 Žmogaus psichologijos studija

2

Inga Pravdinskienė Nr. ZPS-16/11.09-06

  64.

Kūno kultūros pamoka kitaip 2016 11 09 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

6

Vilma Miniauskienė Nr. LD-1144

6

Asta Šimbelienė Nr. LD-1108

6

Asta Budrienė Nr. LD-1146

6

Indrė Matakė Nr. LD-1145

6

Vanda Rybelytė Nr. LD-1137

6

Vilma Kučiakienė Nr. LD-1135

6

Julius Burinskas Nr. LD-1112

6

Gediminas Jurevičius Nr. LD-1113

6

Svetlana Gurejeva Nr. LD-1111

6

Rytis Simonavičius Nr. LD-1140

6

Vladislovas Bogomolovas Nr. LD-1117

6

Gitana Kymantienė Nr. LD-1109

6

Vilija Šatkienė Nr. LD-1110

6

Zita Kliukevičienė Nr. LD-1114

6

Eglė Šileikytė Nr. LD-1107

6

Aurelija Talačkienė Nr. LD-1103

6

Rita Simonavičienė Nr. LD-1104

6

Aušra Stanevičienė Nr. LD-1102

6

Kristina Urbanavičienė Nr. LD-1106

6

Violeta Šestakovienė Nr. LD-1105

6

Olga Bulatovienė Nr. LD-1136

6

Rita Naujokienė Nr. LD-1116

6

Jūratė Statkevičienė Nr. LD-1148

6

Daiva Krašauskienė Nr. LD-1123

6

Inga Pravdinskienė Nr. LD-1122

6

Algirdas Karalius Nr. LD-1126

6

Saulė Malinauskienė Nr.LD-1125

  65.

Kūno kultūros pamoka kitaip 2016 11 10

6

6

Vilma Miniauskienė Nr. LMSA-2-79

6

Asta Šimbelienė Nr. LMSA-2-41

6

Asta Budrienė Nr. LMSA-2-78

6

Indrė Matakė Nr. LMSA-2-77

6

Vanda Rybelytė Nr. LMSA-2-63

6

Julius Burinskas Nr. LMSA-2-45

6

Gediminas Jurevičius Nr. LMSA-2-47

6

Gitana Kymantienė Nr. LMSA-2-42

6

Svetlana Gurejeva Nr. LMSA-2-44

6

Rytis Simonavičius Nr. LMSA-2-74

6

Vladislovas Bogomolovas Nr. LMSA-2-51

6

Laurita Klikodujeva Nr. LMSA-2-34

6

Vilija Šatkienė Nr. LMSA-2-43

6

Zita Kliukevičienė Nr. LMSA-2-48

6

Eglė Šileikytė Nr. LMSA-2-40

6

Rita Simonavičienė Nr. LMSA-2-37

6

Kristina Urbanavičienė Nr. LMSA-2-39

6

Violeta Šestakovienė Nr. LMSA-2-38

6

Olga Bulatovienė Nr. LMSA-2-81

6

Rita Naujokienė Nr. LMSA-2-50

6

Daiva Krašauskienė Nr. LMSA-2-58

6

Inga Pravdinskienė Nr. LMSA-2-59

6

Saulė Malinauskienė LMSA-2-61

6

Algirdas Karalius LMSA-2-62
66. Planšetinių kompiuterių naudojimo galimybės mokytojo darbe 2016 11 11 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Jolita Kontvainienė  
67. Funkcinė kūno treniruotė 2016 11 12-13 Factis

14

Vilma Kučiakienė Nėra Nr.
68. Antimikrobinio atsparumo aktualijos šiandien 2016 11 17 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

5

Dalia Dulinsklienė Nr. PS-10-209-93041
69. Sportuojančiųjų mityba. Energijos poreikiai ir pusiausvyra, papildų vartojimo tikslai sportuojant ir kūno masės kontrolė 2016-11-26 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

8

Julius Burinskas Nr. ZV-1377
70. Tinklinio trenerių seminaras 2016 12 07 Lietuvos sporto universitetas

8

Edita Simonavičienė Nr. 7108

8

Jolita Kontvainienė Nr. 7098

8

Jurgita Juškienė Nr. 7097

8

Vida Makauskienė Nr. 7101
71. Kūno kultūros užsiėmimas: kaip išlaikyti vaikų susidomėjimą ir neprarasti motorinio glaudumo 2016 12 13 RIUKKPA 6 Rūta Skorupskienė

Rasa Baltramaitienė

Laurita Klikodujeva

Nr. S3-12

 

Nr.S3-133

Nr.S3-34

72. Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje 2016 12 13 RIUKKPA 6 Rasa Baltramaitienė Nr. K3-133

Nr. S3-133

6 Rūta Skorupskienė Nr. K3-12
73. Genetiniai fizinio pajėgumo pagrindai. Genetiniai tyrimai sporte 2016 12 14 VŠĮ „Gyvenimo universitetas“ 5 Gediminas Jurevičius Nr. 22161
74. Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai 2016 12 15 Lietuvos sporto universitetas 8 Eglė Černeckytė Nėra Nr.
Birutė Statkevičienė Skaitė pranešimą

 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER ___2016_ METUS

                 (ataskaitiniai metai)

2 lentelė

Eil. Nr.

Finansavimo šaltiniai

Suma, Eur

Lėšų panaudojimas

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai)

1

2

3

4

1. Savivaldybės biudžeto lėšos

1413950,31

 

1.1. Iš jų
(nurodyti, pagal kokias programas skiriamos):
   
1.1.1. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa

1184616,89

Darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms,ryšių paslaugoms komunalinėms paslaugoms,ilgalaikiui turtui ir kt. paslaugoms
1.1.2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

156996,66

Išlaidos sporto varžyboms,ūkiniui ir sportiniui inventoriui.ilgalaikiui turtui ir kt. paslaugoms
1.1.3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

5910,00

Minimalios algos kėlimui
1.1.4. Viešųjų paslaugų teikimo programa

66426,76

Sporto varžyboms pagal patvirtinta programą,sportininkų vežiojimui į treniruotes iš raj.
1.1.5. Investicijų programa (biudžetas)

 
1.1.6. Investicijų programa (skolintos lėšos)

 
2. Valstybės biudžeto lėšos

 
2.1. Iš jų
(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias programas skiriamos):
   
2.1.1.  

 
2.1.2.  

 
2.1.3.      
2.1.4. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)    
3. Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos    
3.1.      
3.2. (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)    
4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio pavadinimą)    
5. Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąžinimas Įstaigai, turinčiai  paramos gavėjo statusą

1835,62

Sporto varžyboms,sportiniam inventoriui ir kitoms paslaugoms
6. Parama

 
       
  (jei reikia, įterpkite papildomas eilutes)    
  IŠ VISO:

1415785,93

 
  Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos

 

156996,66

 

 

VII SKYRUS

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER ___2016 METUS

                  (ataskaitiniai metai)

PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

3 lentelė

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma, Eur

1

2

3

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2+2.7) 1352813,48
2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 935501,13
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 714694,90
2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 220806,23
2.2. Prekės ir paslaugos 410165,59
2.2.1.1.1.1. Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)  
2.2.1.1.1.2. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 1115,65
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 4733,09
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas 29407,18
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 9926,08
2.2.1.1.1.8. Spaudiniai  
2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 82116,09
2.2.1.1.1.11. Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 120,17
2.2.1.1.1.14. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 37127,65
2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 19460,13
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 386,47
2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos  
2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  
2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS  
  Šildymas 74706,52
  Elektros energija 59773,83
  Vanduo 15994,82
  Šiukšlių išvežimas 139,63
2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 75158,28
2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 7146,76
2.7.2.1.1.1. Socialinė parama pinigais 7146,76
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais  
3. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 62972,45
3.1. Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 62972,45
3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  
3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  
3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 27895,55
3.1.2.1.1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos  
3.1.1.51.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 35076,90
3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  
  Iš viso (2+3) 1415785,93

Pridedama:

  1. Finansiniai rodikliai už praėjusius ir ataskaitinius rodiklius – 2 lapai

 

 

VIII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

4 lentelė

Eil. Nr.

Turto pavadinimas ir adresas

Kiekis

Vertė

EUR

Pastabos

(valdomas (nurodyti nuo kada), įsigytas, perleistas)

1

2

3

4

5

1

Pastatas su plaukimo baseinu

1

1908127,03

1973m.

Pridedama:

  1. Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas  18 lapų

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

5 lentelė

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai,  skyrių (padalinių) vedėjai)

Išlaidos darbo užmokesčiui
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms išmokoms

(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)

1

2

3

4

1 Direktorius

13680,00

 
2 Direktoriaus pavaduotojas

12312,00

3 Direktoriaus pavaduotojas

12312,00

4 Gimnastikos padalinio vedėjas

11885,00

5 Plaukimo padalinio vedėjas

8946,00

6 Tinklinio padalinio vedėjas

9798,00

   

   

  IŠ VISO:

68933,00

 

 

X SKYRIUS

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

 

 

10.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data

Saulė Malinauskienė,1998 m. kovo mėn.2 d.

 

10.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), kt. svarbi informacija

 

Fizinio auklėjimo dėstytojo  diplomas. Gydomosios kūno kultūros metodininkas
Lietuvos Valstybinis Kūno kultūros institutas

Pedagogikos studijos

 

 

 

 

Bendravimo gebėjimai

 

 

 

▪  bendravimo gebėjimus tobulinau dirbdamas vadybinį – vadovaujantį darbą ankstesnėse ir dabartinėje darbovietėje, taip pat keliant kvalifikaciją įvairiuose mokymuose. Turiu patirties atliekant komandines užduotis

 

Organizaciniai ir vadybiniai gebėjimai ▪  vadovavimas, principingumas, sugebėjimas suprasti pavaldinių charakterius ir pareikalauti iš jų pagal jų sugebėjimus.

▪  vertinu žmones pagal jų motyvaciją atlikti pavestą darbą bei novatoriškumą.

▪  2001-2007 Vaikų vasaros poilsio programų atrankos komisijos narė, Kaunas

▪  2010 –  Kauno sporto trenerių darbo krūvio ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos narė

▪  2010 – Lietuvos sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos valdybos narė, aktyviai dalyvauju sprendžiant sportinės veiklos klausimus

▪  2011 – Tarpžinybinės darbo grupės, sudarytos neformaliojo vaikų švietimo sporto srityje svarstyti narė

▪  2003-2007 Kauno miesto sporto mokymo įstaigų darbuotojų švenčių „Besmegenis“ organizatorius ir vedėjas

▪  2015 – Komisijos “ Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavims vertinimo“ narė

▪  2016- Kauno miesto trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos narė

 

 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ▪  informacijos kaupimas ir atnaujinimas susiję su darbu kompiuteriu bei kompiuterinėmis programomis.

▪  dirbu su  biuro programomis Internet Explorer, Outlook, Google

 

 

Kiti gebėjimai ▪  kulinarija, kelionės, fotografija, medicininė ir teisinė literatūra

▪  domiuosi politiniu gyvenimu.

 

   

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Leidiniai

 

 

Paskaitos

2015

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 

Mankšta kiekvienam“, 2011, Kaunas, bendraautorė

„Mokausi plaukti saugiai“, 2011, Kaunas, bendraautorė

„Mažojo plaukiko (varliuko) dienoraštis“, 2013, Kaunas, bendraautorė

Eilėraštis plaukimui, 2013, Kaunas, autorė

Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija. Skaičiau paskaitą „Čekijos Respublikos sporto sistemos ypatumai“

 

 

2011 Konsultacijų kompanija SDG „Darbo laiko apskaitos ypatumai“;

2012 Sportininkų mokymo centras „Sporto teisė: samprata, sporto veiklos sutarčių sudarymas, vykdymas, sportininkų agentų veikla ir reguliavimas, sporto ginčai ir praktika.“;

2012 Neformaliojo švietimo asociacija Jaunimo akademija projekto kodas: Pilietis konferencija;

2012 Auditorių aljansas Viešojo sektoriaus vadovų atsakomybė už vidaus kontrolės sukūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą;

2012 KKSD prie LR vyriausybės ugdymo plėtotės centras, konferencija „Sportas – neformaliojo ugdymo priemonė“;

2012 Viešųjų pirkimų agentūra – kvalifikacijos kėlimo kursai „Supaprastinti vieši pirkimai, ypatumai, naujovės ir lengvatos 2012″;

2012 VŠĮ informacijos centas, seminaras „Kokie reikalavimai ugdomo sportininko mitybai turi būti taikomi trenerio veikloje“;

2013 ŠMM UPC – mokymai „Savivaldybių pasirenkamojo švietimo tiekėjų vadybinių kompetencijų pagilinimas“;

2013 UAB SDG „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka;

2013 Priešgaisrinės saugos mokymai (Įmonių ir organizacijų vadovams)

2013 Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio, darbdavio įgalioto asmens,- mokymo programa

2013 Skaitmeninės fotografijos pradžiamokslis

 

 

2014 Konferencija „Pedagogų karjera, galimybės ir iššūkiai.

2015 Lietuvos savivaldybių sportininkų ugdymo centrų vadovų konferencija „Sporto sistemos aktualijos ir ateities perspektyvos“

2015 Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija, Supervizijos kongresas „Žmogiškieji fenomenai organizacijoje. Supervizijos įžvalgos“

2015 UAB Confinn.  Konferencija „HRI Darbo teisė ir personalas 2015″

2015 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Konferencija „Ką daryti, kad vaikų skęstų mažiau“

2015 Žinių centras.  6 valandų mokymai „Savivaldybių turto naudojimo tvarkos aprašo ypatumai ir rekomendacijos 2015 m.“

2016 7Žingsniai efektyvios asmenybės link Tęstinių studijų centras

2016 Vadovavimas žmonėms, sėkmingi susirinkimai panaudojant sociokratijos principus. Švietimo vadovų mokykla

2016 Švietimo vadovų mokykla „Teisinės priemonės savitai mokyklai kurti“

2016 Švietimo vadovų mokykla „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir veiklos vertinimas“

2016 Lietuvos plaukimo federacija „Vaikų mokymo plaukti projekto trenerių seminaras“

2016 Lietuvos viešojo administravimo institutas „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas“

2016 Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija „Lenkijos sporto politika, sistemos ypatumai, sporto įstaigų, klubų patirtis“2016 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras „Kūno kultūros pamoka kitaip“

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiklos įvertinimas 2002 Kūno kultūros ir sporto skyrius, padėkos raštas už organizacinį darbą, rengiant Kauno miesto moksleivių žaidynes

2005 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Padėkos raštas už svarų įnašą rengiant aukšto meistriškumo mokinius-sportininkus Pasaulio bei Europos čempionatams.

2006 Lietuvos  sporto vilčių žaidynių organizacinis komitetas. Diplomas antros vietos laimėtojui.

2008 LKKA. Padėkos raštas už nuoširdų bendradarbiavimą ir paramą atliekant mokslinius tyrimus.

2010 Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyrius. Padėka už pagalbą organizuojant Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų žaidynes.

2011 LKKA Padėka už bendradarbiavimą, pastangas ir pasiaukojimą talkinant rengiant Lietuvos kūno kultūros akademijos studentus.

2011 Kauno miesto Kūno kultūros ir sporto skyrius. Padėka už organizacinę veiklą, kuriant mokyklos gerovę, už jos puoselėjimą, perspektyvių sportininkų rengimą bei sklaidą Lietuvoje.

2013 LR Tautinis olimpinis komitetas medaliu už nuopelnus olimpizmui, LTOK 25-čio proga.

2014 Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius. Padėka už organizavimą Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ugdymo trečių klasių mokinių plaukimo šventės-varžytuvių „Mes – mažieji plaukikai“

2014 Kauno miesto savivaldybė. Padėka už nuolatinę globą ir suteiktą visokeriopą pagalbą rengiant sportininkus Europos specialiosios olimpiados vasaros žaidynėms, kurie žaidynėse iškovojo aukso medalius

2015 Kauno miesto savivaldybė. Padėka už pagalbą rengiant sportininkus Pasaulio specialiosios olimpiados žaidynėms.

 

 

10.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Išlaidos darbo užmokesčiui
(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms išmokoms

(iš viso, Eur už ataskaitinius metus)

1

2

3

4

1 Direktorius

13680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII SKYRIUS

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

 

(pildoma jei buvo atlikti patikrinimai)

 

XIV SKYRIUS

 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS

 

o labai gerai        o  gerai           o patenkinamai     o silpnai        o nevertinama

(pažymėti tinkamą)

 

(jeigu ataskaitos pateikimo momentu ši informacija nėra žinoma, po Įstaigos finansų kontrolės būklės ataskaitos vertinimo šį skyrių užpildo Įstaigą kuruojantis Sporto skyriaus specialistas)

 

 

XV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 

15.1. Įstaigos veiklos rezultatai

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

(pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)

6 lentelė

Tikslas ir uždaviniai

Tikslo pasiekimo planuoti rezultatai (uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

3

  1. Tikslas. Ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu,

sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, siekiant maksimalių rezultatų.

1.1.Siekti suteikti ir sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo: pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais:
 

1.1.1.Komplektuoti mokomąsias grupes pagal sporto šakas

 

Mokomųjų val.sk. – 990

Sportuojančių sk. – 886

Mokomųjų grupių sk. – 72

Mokomųjų val..sk. – 981

Sportuojančių sk. – 903

Mokomųjų grupių sk. -72

1.1.2.Užtikrinti sportininkų priėmimo į mokyklą ir šalinimo iš jos dokumentų apskaitą  

Prašymai, sveikatos pažymos, asmens dokumento kopija, sveikatos pažymos-100%

 

 

Prašymai, sveikatos pažymos, asmens dokumento kopija, sveikatos pažymos – 100%

 

1.1.3.Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti varžybose-užtikrinti sportininkų išvykimo į varžybas dokumentų įforminimą  

Varžybų sk. – 310

 

Varžybų sk. – 294
1.1.4.Vykdyti mokomosios sportinės veiklos apskaitą ir kontrolę Sportuojančių kaita – siekti mažesnės kaitos

Mokomųjų žurnalų patikra – 75

Mokomųjų treniruočių patikra-1-2 kartus per metus

Mokesčio už sporto mokymą kontrolė vykdoma nuolat

Išbraukta – 305

Priimta – 280

Sumokėta mokesčių – 54,9 tūkst.

Atleista nuo mokesčio už sporto mokymą:

Sportininkai iš daugiavaikių šeimų – 142

Sportininkai iš soc. remtinų šeimų – 15

Neįgalieji sportininkai – 36

Dėl ligos – 149

Už sportinius rezultatus – 62

       1.2 Siekti ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas,           panaudojant sportą kaip priemonę
1.2.1. Komplektuoti NU grupes

6

1

1.2.2. Įgyvendinti netradicinių formų sveikatinimo ir mokymo pakraipos grupes

300 vaikų per mėnesį

300 vaikų per mėnesį

1.2.3. Peraugusių, nemokančių plaukti vaikų mokymas plaukti, mažamečių mokymas plaukti

925

~ 300

1.2.4. Dalyvauti mokymo plaukti programose

1

1

1.3.Įgyvendinti 2015 m. KCSM kalendorinį varžybų ir renginių planą
1.3.1.Sportinė gimnastika

37

29

1.3.2.Meninė gimnastika

36

39

1.3.3.Aerobinė gimnastika

0

1.3.4.Tinklinis

60

57

1.3.5.Plaukimas

60

55

1.3.6.Sportiniai šokiai

3

3

1.3.7.Neįgalių sportas

18

15

1.3.8.Mokinių Olimpinis festivalis 96 komanda

Kiti kriterijai į planą nebuvo įtraukti

96 komandos
1.3.9.Kiti renginiai, šventės

7

15

1.4.Diegti visą gyvenimą pomėgį ir poreikį sportuoti
1.4.1. Teikti turiningo laisvalaikio ir sveikatinimo paslaugas įvairaus amžiaus žmonėms

~ 11000

 

 

 

 

15.2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita per ataskaitinius metus

                   7 lentelė

Bendras mokinių skaičius

Iš jų, socialiai remtinų mokinių skaičius

2016 m. sausio 1 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m. sausio 1 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

928

903

30

15

 

 

15.3. Įstaigos organizuoti renginiai

                      8 lentelė

Miesto

Lietuvos

Tarptautiniai

Mokomosios treniruočių stovyklos

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių    skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

74

6455

22

360

5

313

22

439

 

15.4. Dalyvavimas kitų įstaigų organizuotuose renginiuose

                                                                                                                     9 lentelė

Miesto

Lietuvos

Tarptautiniai

Mokomosios treniruočių stovyklos

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių    skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

Renginių skaičius

Dalyvavusių skaičius

14

410

102

2179

77

667

10

17

 

15.5. Sporto ugdymo grupių analizė pagal sporto šakas

10 lentelė

Sporto šaka

Sportinio ugdymo grupių skaičius

Tarifikuotų sportininkų skaičius

Trenerių skaičius

Skirta akademinių valandų per savaitę

Nepanaudota valandų

Aerobinė gimnastika

0

9

Meninė gimnastika

13

129

15

212

Sportinė gimnastika

20

207

12

285

Plaukimas

17

230

8

189

Tinklinis

18

306

11

249

Sportiniai šokiai

0

Neįgaliųjų sportas

4

31

4

46

 

 

15.6. Dalyvavimas sporto renginiuose ir pasiekti rezultatai

11 lentelė

Sporto renginio pavadinimas

Lietuvos

Europos

Pasaulio

Dalyvavusiųjų skaičius

Iškovotų prizinių vietų skaičius

Dalyvavusiųjų skaičius

Iškovotų prizinių vietų skaičius

Dalyvavusiųjų skaičius

Iškovotų prizinių vietų skaičius

Suaugusiųjų čempionatas

194

128

6

3

2

Jaunimo pirmenybės

128

69

2

0

0

0

Jaunių pirmenybės / žaidynės

136

96

2

0

1

Jaunučių pirmenybės / žaidynės

258

143

 

 

15.7. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys,  veiklos planas)

12 lentelė

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas (m2)

Pastabos

Kauno m. sav. Kauno m. Miško g.3

4956,2

Turto patikėjimo teisė. Patikėtinis Kauno centro sporto mokykla. Savivaldybės tarybos sprendimas, 2005-05-13, Nr.T-192
Unikalus Nr. 1997-5017-8017

Pastatas pilnai renovuotas 2015

 

15.7.1. Žemės sklypas Nr. 4400-1232-0182, savininkas Lietuvos respublika, valstybinė žemė patikėjimo teise,

15.7.2. Leidimas-higienos pasas Nr. 9-0695(6) 2015-12-21 „Ugdymo veikla: vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla“

15.7.3. Leidimai-higienos pasai vykdyti ūkinę veiklą (treniruotės)

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijoje

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje

Kauno Nemuno mokykloje-daugiafunkciniame centre.

15.7.4. Energetinis auditas 2012, Investicinis projektas „Kauno Centro sporto mokyklos pastato Miško g.3 modernizavimas“ 2013-2015, Lietuvos aplinkos apsaugos investicinis fondas, pagal klimato kaitos programą. Projektas pilnai užbaigtas 2015 metais.

 

 

 

15.8. Projektinė veikla

15.8.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas

15.8.2. Detali informacija apie finansuotus projektus

15.8.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys

13 lentelė

Finansavimo šaltinis

(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų projektų

skaičius

Finansuotų projektų skaičius

Skirtos lėšos, Eur

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

1

Iš viso:

1

 

 

 

 

)

 

XVI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAIS

(nurodyti 3 metų laikotarpį)

             15 lentelė

Veiklos rezultato vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus reikšmė

n-2 metai

2014

n-1 metai

2015

2016 metai

Ataskaitiniai metai – n

Savivaldybės biudžeto lėšos veiklai vykdyti, Eur

1542883,49

1554809,61

166141.42

Surinkta mokesčių už sporto mokymą, Eur

46484

49891,77

54897.75

Gauta pajamų už suteiktas paslaugas, Eur

57599,93

81761,46

111243.67

Tarifikuotų sportininkų skaičius atitinkamų metų gruodžio 31 d. duomenimis

779

928

903

Patvirtintų akademinių valandų per savaitę skaičius

 

iš jų nepanaudota

990

990

990

102

70

9

Surengtų sporto renginių skaičius, išskyrus mokomąsias treniruočių stovyklas

139

121

114

 

 

 

 

 

 

XVII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI

(nurodyti bendrą skaičių ir išvardyti)

17.1.  Kaune

17.1.1.  TK-Kaunas Heksa-ASU, Kauno Marito tinklinio klubas.

17.1.2. Kauno gimnastikos senjorų klubas.

17.1.3. Kauno gimnastikos klubas „Polėkis“

17.2. Lietuvoje

17.2.1.  Lietuvos tinklinio federacija, Lietuvos plaukimo federacija, Lietuvos gimnastikos federacija.

17.2.3. Raseinių Norvelitos tinklinio klubas;

17.2.4. RIUPKA – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Kartu su šia organizacija mokykla jau eilę metų (4) vykdo sporto šakų pristatymus KCSM „Renkuosi nes žinau“

17.3. Užsienyje

17.3.1.  Brno-Jehnica, Tinklinio klubas SOKOL, Čekijos respublika;

17.3.2.  Kaliningrado vaikų ir jaunimo sporto mokykla;

XVIII SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ

 

Specifinės veiklos rūšys:

Mokykloje vyksta užsiėmimai vaikams, turintiems judamojo atramos aparato sutrikimus. Šias grupes lanko vidutiniškai per 300 vaikų.

Mažamečių vaikų mokymas plaukti (plaukimo užsiėmimai nuo 1,5 iki 3 metų)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymas plaukti nuo 3 iki 6 metų (mažame baseine)- per mėnesį lanko apie 150 vaikų.

Specialus laikas, su instruktoriaus priežiūra, senjorams.

Mankšta vandenyje moterims (2 kartus per savaitę).

Kūno kultūros pamokos baseine arba mokymo plaukti programos įgyvendinimas (kasdien 9.00-13.00 val.).

Stipriosios ir silpnosios veiklos pusės (motyvacija)

Stipriosios: Paklausa didesnė nei galimybės. Dalyvavimas projektuose ir programose.

Saugi svetinga darbo ir aptarnavimo aplinka.

Silpnosios: mažas konkurencingumas. Šiuolaikinių tendencijų įtaka. Specializuotos infrastruktūros trūkumas meninei gimnastikai

Siūlomi problemų sprendimai būdai.

Meninėje gimnastikoje – gauti (išsinuomoti) sporto sales pastoviai veiklai.

Tobulinti ugdomosios veiklos procesus, tobulinti darbo užmokesčio apmokėjimo tvarką.

 

 

 

Įstaigos direktorius                 ____________                            Saulė Malinauskienė

A.V.                                      (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

 

 

Įviršų
UŽKLAUSOS FORMA